II RUNDA KONKURSOWA

OGŁOSZENIE

Fundacja E-Prosperity jako operator projektu „W Sieci bez barier” z partnerem projektu Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw ogłasza w trybie konkursowym II nabór wniosków na udzielenie grantów na realizację mikroprojektów w ramach Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanego w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,

 

 

Wnioski należy składać w dniach: od 24.09.2018 r. do 31.10.2018 r.  W ramach Działania 3.1 granty otrzymają wnioskodawcy z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego na poziomie gmin działający samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Wyłonieni w ramach konkursów grantobiorcy będą realizować wyłącznie działania dotyczące celu szczegółowego 5. „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych”, osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

Do udzielenia grantów w wysokości do 150 000 PLN  w ramach konkursu zostaną wybrane gminy biorące udział w konkursie, spełniające formalne i merytoryczne kryteria wyboru mikroprojektów, które uzyskały największą liczbę punktów w ramach kryterium merytorycznego punktowanego spośród wszystkich wnioskodawców wnioskujących o granty na realizację mikroprojektów.

  1. Budżet i wysokość grantów

Kwota środków przeznaczonych na udzielenie grantów na mikroprojekty w ramach II rundy konkursowej wynosi łącznie :

4 881 938,57 zł (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 57/100), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,63%) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15,37%).

Z podziałem na województwa:

Lubelskie: 2 250 373,56 PLN

Podkarpackie: 2 631 565,01 PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu wynosi 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o grant przyjmowane będą w formie papierowej osobiście w siedzibie operatora/ partnera projektu „ W sieci bez barier” lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera. Jako termin złożenia wniosku traktowany będzie termin dostarczenia go do siedziby operatora/partnera.

Wnioski do wypełnienia są dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

  1. Kontakt

województwo lubelskie: Fundacja E-Prosperity Al. Racławickie 33/26A 20-049 Lublin

Pytania dotyczące aplikowania o granty można przesyłać na adres e-mail: fundacja.eprosperity@wp.pl

województwo podkarpackie : Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin

Pytania dotyczące aplikowania o granty można przesyłać na adres e-mail: eds@eds-fundacja.pl

Leave A Comment

Zamknij (Alt+A)
Font Resize
Contrast