NABÓR DODATKOWY WNIOSKÓW

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW DO DNIA 31.01.2019 R.

Fundacja E-Prosperity jako operator projektu „W sieci bez barier” z partnerem projektu Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw informuje o przedłużeniu naboru wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów w ramach II rundy konkursowej do dnia 31.01.2019 r.  Dofinansowanie udzielane jest w ramach Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanego w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

W ramach Działania 3.1 granty otrzymają wnioskodawcy z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego na poziomie gmin działający samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Wyłonieni w ramach konkursów grantobiorcy będą realizować wyłącznie działania dotyczące celu szczegółowego 5. „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych”, osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Do udzielenia grantów w wysokości do 150 000 PLN  w ramach konkursu zostaną wybrane gminy biorące udział w konkursie, spełniające formalne i merytoryczne kryteria wyboru mikroprojektów, które uzyskały największą liczbę punktów w ramach kryterium merytorycznego punktowanego spośród wszystkich wnioskodawców wnioskujących o granty na realizację mikroprojektów.

 

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o grant przyjmowane będą w formie papierowej osobiście w siedzibie operatora/ partnera projektu „ W sieci bez barier” lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera. Jako termin złożenia wniosku traktowany będzie termin dostarczenia go do siedziby operatora/partnera.

Wnioski do wypełnienia są dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

Kontakt

województwo lubelskie:

Fundacja E-Prosperity Al. Racławickie 33/26A 20-049 Lublin

Pytania dotyczące aplikowania o granty można przesyłać na adres e-mail: fundacja.eprosperity@wp.pl

 

województwo podkarpackie :

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin

Pytania dotyczące aplikowania o granty można przesyłać na adres e-mail: eds@eds-fundacja.pl

 

 

 

Leave A Comment

Zamknij (Alt+A)
Font Resize
Contrast