Aktualności

Wszystkie...

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW III RUNDY KONKURSOWEJ

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW III RUNDY KONKURSOWEJ w terminie od dnia 17.04.2019-31.07.2019

Read more

KOMUNIKAT W SPRAWIE AKTUALIZACJI WYTYCZNYCH

Informujemy iż w ramach realizacji projektów grantowych (działanie 3.1 trzeci konkurs)

Read more

III RUNDA KONKURSOWA PRZEDŁUŻONA DO 31.07

Ogłoszenie o przedłużeniu III Rundy Konkursowej Do 31 lipca 2019 r. do godziny 15.50

Read more

LINK ZASTĘPCZY ANKIET

Podajemy link alternatywny do wypełniania ankiet na początku zajęć, w razie gdyby

Read more

O fundacji

Fundacja E-Prosperity została utworzona w 2013 r. Głównym celem fundacji jest propagowanie oraz wspieranie idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce; organizacja, promowanie i wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć społecznych, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, rozwijania społeczności lokalnych i budowy społeczeństwa informacyjnego. Prowadzimy działalność ukierunkowaną na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych.

Szkolenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc id risus at nisl congue scelerisque in sed est. Proin interdum libero eu nisl malesuada tincidunt.

Mentoring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc id risus at nisl congue scelerisque in sed est. Proin interdum libero eu nisl malesuada tincidunt.

Doradctwo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc id risus at nisl congue scelerisque in sed est. Proin interdum libero eu nisl malesuada tincidunt.

Rekrutacja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc id risus at nisl congue scelerisque in sed est. Proin interdum libero eu nisl malesuada tincidunt.

Nasza misja

Celem fundacji jest:

1) propagowanie oraz wspieranie idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce,
2) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie oraz wspieranie działalności z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym zdrowia prokreacyjnego,
6) budowanie, rozwijanie i promocja własnych programów z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
8) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
9) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
10) wspieranie społeczności wiejskich,
11) działalność charytatywna,
12) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
13) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
14) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
15) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
16) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym promocję gospodarki i rozwój przedsiębiorczości,
17) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
18) wypoczynek dzieci i młodzieży,
19) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
20) kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
21) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
22) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
23) turystyka i krajoznawstwo, pozostały cel działania zawarty jest w § 6 od pkt
24) do pkt 37 statutu.

Zamknij (Alt+A)
Font Resize
Contrast